Κύριο περιεχόμενο

 

Βιογραφικό

Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Strasbourg III, Γαλλία

D.Ε.Α. στο Δημόσιο Δίκαιο, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Strasbourg III, Γαλλία

Διδάκτωρ Νομικής,Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πίνακας επιστημονικών εργασιών και λοιπών δημοσιεύσεων

Μονογραφίες 

 • Le principe hiérachique, Στρασβούργο, 1983 (μεταπτυχιακή διατριβή).
 • Ο πολιτικός έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου (Μελέτη Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου κατά το Δίκαιο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας), Αθήνα, 1989 (διδακτορική διατριβή)
 • Η κομματική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 29 παρ.3 του Συντάγματος του 1975/86 και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου), Αντ.Σάκκουλας, σειρά “Τετράδια Συνταγματικού Δικαίου”, τόμ.14, Αθήνα- Κομοτηνή. 1990
 • Ζητήματα μεθόδου του Συνταγματικού Δικαίου (Από τα αδιέξοδα της παραδοσιακής αντίληψης στο νεφελώδες μετά-το-μοντέρνο), σειρά Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη, τόμ. 3ος, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995
 • Η χειραφέτηση της Ευρώπης, Συνταγματική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, Επιστημολογικές συνιστώσες, σειρά Δημόσια Πολιτική & Θεσμοί, Νο 5, εκδ. Παπαζήση , Αθήνα, 2012
 • Γενική Θεωρία θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υπό έκδοση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα

Άρθρα, μελέτες, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων κλπ.  

 • Συγγραφή των παρ. 3: «Σημεία από την ιστορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων» (σελ. 49-110) και 4: «Οι πηγές των θεμελιωδών δικαιωμάτων» (σελ. 111-141) του Δ.Θ.Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, τόμος Γ’, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Ι. Γενικό Μέρος (συνδρομή Ν.Κανελλοπούλου), Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 1988.
 • Η αναπομπή πρότασης ή σχεδίου νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή (Τα όρια μεταξύ συμβολικής λειτουργίας και ουσιαστικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως καταγράφονται στο άρθρο 42 του Συντάγματος του 1975/86), Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, Νο 2/1989, σελ.59-88.
 • Συνδρομή στο Κεφάλαιο Ε΄: «Τα συνταγματικά πλαίσια της δικαστικής λειτουργίας» (σελ. 447-573), του Δ.Θ.Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, τόμ. Β’, Οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας (συνδρομή Π. Φουντεδάκη), Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή, 1992.
 • Σύνταγμα και ιδιωτική παιδεία, Γνωμοδότηση, με Δ.Θ.Τσάτσο και Α.Λοβέρδο, Το Σύνταγμα 1992, σελ.87-113.
 • Τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων (Ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις και ερμηνευτικό κριτήριο με αφορμή την ΣτΕ 3138/1991), στο Ν.Κανελλοπούλου, Αντ.Μακρυδημήτρης, Χ.Χρυσανθάκης, Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, σειρά Διοίκηση και Πολιτεία, Μελέτες-4, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1993, σελ.11-32.
 • Σκέψεις γύρω από το κράτος δικαίου και την ιδιομορφία των συστημάτων ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων (Οι πρόσφατες εξελίξεις του ελέγχου της σννταγματικότητας των νόμων στη Γαλλία), Το Σύνταγμα 1994, σελ. 281-311.
 • Το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής των νόμων και η ειδική εκκαθάριση των επιχειρήσεων (Ν.2000/91), Γνωμοδότηση με Δ.Θ.Τσάτσο, Νομικό Βήμα 1995, σελ.216-222.
 • Σκέψεις γύρω από τη γενική αρχή της αξίας του ανθρώπου (Άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος του 1975/86), στο: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής-Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση, Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου, τόμ.ΙΙ, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σελ. 147-161.
 • Λήμματα «Αντισυνταγματικότητα των νόμων» (σελ. 99-101), «Θεμελιώδη δικαιώματα» (σελ. 497-501), «Θεσμική εγγύηση» (σελ. 501), στο: Κ. Ιωάννου (επιμ.), Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998
 • Η αναθεώρηση των διατάξεων για τα πολιτικά δικαιώματα και για τα δικαιώματα συλλογικής δράσης: η περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και, γενικότερα, του δημοσίου τομέα, στο Δ.Θ.Τσάτσος, Ευ. Βενιζέλος, Ξ.Κοντιάδης (επιμ.), Το νέο Σύνταγμα, Πρακτικά συνεδρίου του ΚΕΣΔ τις 14 και 15 Ιουνίου 2001, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σελ.191-204.
 • Κόμματα και βουλευτές, δυνατότητες αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή, στο: ΚΕΝΕΠ (Κέντρο Νέας Πολιτικής Παύλος Μπακογιάννης), Το λειτούργημα του βουλευτή, θεμέλιο της αναβάθμισης του πολιτικού μας συστήματος, Παπαζήσης, Αθήνα 2002, σελ.79- 91.
 • Συμμετοχική ναι, αλλά πρώτα δημοκρατία, Ο Γιώργος Παπανδρέου, το Σύνταγμα και οι κίνδυνοι από την ‘επανάστασή’ του, Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόμ. VI, Νο 24/2004, σελ.1321-1327.
 • Ευρωπαϊκή ενοποίηση και Σύνταγμα: Η «ευρωποίηση» του εθνικού Συνταγματικού Δικαίου, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τχ.3, Σεπτ.2006, σελ. 129-147.
 • Όψεις του κράτους δικαίου στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, στο: Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη, Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Π.Ι.Παραρά, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2012, σελ. 299- 315 .
 • Η Συνθήκη της Λισσαβώνας και η εθνική συνταγματική τάξη, Η εμβάθυνση ενός συνταγματικού δεσμού, στο: Πρακτικά του ΙΕ’ Επιστημονικού Συμποσίου (2,3 Δεκεμβρίου 2010), Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εντός της ελληνικής έννομης τάξης, εκδ. οίκος Επτάλοφος (υπό έκδοση).
 • Οι «μεταμορφώσεις» του Συντάγματος και το status mixtus, στο: Πρακτικά του Συνεδρίου στη Μνήμη Δημήτρη Τσάτσου (17 και 18 Φεβρουαρίου 2011), Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αντ. Σάκκουλας (υπό έκδοση).
 • Ευρωποίηση ΙΙ: Πώς η Λισσαβώνα δίνει το λόγο στα εθνικά Συντάγματα (άρθρο 4 παρ.2 ΣυνθEΕ), Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, διπλό τεύχος Ιαν.-Ιούν.2011, Αφιέρωμα: Η Ελλάδα στην Ε.Κ./Ε.Ε.:1981-2011, τχ. 21-22, σελ. 161-171, ήδη στο Σ. Ντάλης (επιμ.), Από την ένταξη στην κρίση, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σελ.166-178.
 • Η Ευρώπη Ιανός και το δίκαιο της ανάγκης, υπό δημοσίευση στο Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική.
 • Η νέα Γερμανία και η σύναψη της νέας ευρωπαϊκής κοινωνίας, Πρόλογος για την ελληνική έκδοση του U. Beck, Από τον Μακιαβέλλι στη Μερκιαβέλλι, Η Γερμανική Ευρώπη και οι στρατηγικές εξουσίας της κρίσης,(μετάφραση Ν.Αθ.Κανελλοπούλου-Μαλούχου), εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2012, σελ.11-16, ήδη υπό δημοσίευση στο Δικαιώματα του Ανθρώπου.
 • Η Ευρώπη Ιανός, υπό δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Σεμινάριο Συνταγματικών θεσμών στη μνήμη του καθηγητή Γιώργου Παπαδημητρίου, Η δημοσιονομική κρίση ως καταλύτης προώθησης ή αναστολής της ευρωπαϊκής ενοποίησης;, εκδόσεις Παπαζήση

Σχόλια νομολογίας

 •     Η εκτός υπηρεσίας κομματική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων (ΣΕ 3138791 και ΣΕ 2141193), Το Σύνταγμα 1994, σελ. 391-408.
 •     Η επέκταση στους άνδρες ευνοϊκότερων για τις γυναίκες συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, Με αφορμή την απόφαση Ολ ΣτΕ 3088/2007, Δικαιώματα του Ανθρώπου Νο 42/2009 , σελ. 513-539.
 •     Η απόφαση ΣτΕ Ολ. 4076/2010 («υπόθεση Mall»): Η αίτηση ακυρώσεως ατομικής ρύθμισης με νόμο και η «ευρωποίηση» του ζητήματος της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, Δικαιώματα του Ανθρώπου (υπό δημοσίευση).

Βιβλιοκριτικές

 •     Βιβλιοκριτική του: Π.Φουντεδάκη, Το τουρκικό πολίτευμα, Το χωλό δημοκρατικό πρότυπο και οι θεσπιζόμενες παρεκκλίσεις του, Επιστήμη και Κοινωνία, τχ.12, 2004, σελ. 358- 366. -
 •     « Πολιτεία», το opus magnum του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, ΝοΒ τόμ. 59, τχ.3 Μάρτιος 2011, (Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις), σελ. 672 επ.

Ερευνητικά προγράμματα

 •     Πρόγραμμα Δίκτυο Ρήγας, Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 1999 – 2003, προεδρία 6ου 7ου και 8ου workshop και τελικές εκθέσεις (Τα στοιχεία και οι εργασίες του προγράμματος είναι δημοσιευμένα στο http://www.cecl.gr/RigasNetwork/ ).
 •     Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Προτάσεις για τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, προεδρία της ερευνητικής ομάδας και Έκθεση της Επιτροπής, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006 (δημοσιευμένη στο: www.ita.org.gr >Μελέτες ΙΤΑ> Μελέτες>Διοικητική Μεταρρύθμιση)

Πανεπιστημιακές σημειώσεις

 •     Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Σύνταγμα του 1975/86, σημειώσεις για το μάθημα Όργανα του Κράτους της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, Αθήνα, 1994.
 •     Συνταγματικά δικαιώματα, Αναλυτικό διάγραμμα παραδόσεων (Οδηγός), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1994, ενημέρωση 2002, επιικαιροποίηση 2011
 •     με Π. Φουντεδάκη, Το Τουρκικό Σύνταγμα του 1982,, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2000, ενημέρωση 2001
 •     Στοιχεία τουρκικού Συνταγματικού Δικαίου: Ιστορία - Ιδεολογικές αρχές - Θεμελιώδη δικαιώματα, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2002
 •     Ευρωπαϊκός συνταγματικός πολιτισμός, υπό επεξεργασία, Πάντειο Παν/μιο.

Επιμέλειες, εκδόσεις, μεταφράσεις

 •     Από το 1995 έως το καλοκαίρι του 2010, όπου έπαψε να εκδίδεται, ήμουν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Νέα Κοινωνιολογία, εκδόσεις Παπαζήση.
 •     Αθ. Κανελλόπουλος, Σύγχρονες οικονομικές σκέψεις των αρχαίων Ελλήνων, Πρώτος τόμος, Η Οικονομική εργογραφία, εκδ. “Νέα Σύνορα” — Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, 1996 (επιμέλεια της έκδοσης post mortem ).
 •     Ν. Μπόμπιο, Ισότητα και ελευθερία, εκδ.ΠΟΛΙΣ, 1998 (νομική επιμέλεια της μετάφρασης από τα ιταλικά).
 •     Διεύθυνση των σειρών: Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη - Μελέτες, Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη - Τεκμήρια, και Κυπριακά Μελετήματα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου ,με τη συνεργασία του εκδοτικού οίκου Αντ. Σάκκουλα. (1995-1998)
 •     Μέλος της επιτροπής εκδόσεων των μελετών του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σειρά «Μελέτες», εκδόσεις Παπαζήση, μαζί με τον Ξ. Κοντιάδη και τον Γ. Σωτηρέλη (2006-2009) (βλ. τον δικτυακό τόπο του ΙΤΑ www.ita.org.gr).
 •     U. Beck, Από τον Μακιαβέλλι στη Μερκιαβέλλι, Η Γερμανική Ευρώπη και οι στρατηγικές εξουσίας της κρίσης,(μετάφραση Ν.Αθ.Κανελλοπούλου-Μαλούχου), εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2012

Συμμετοχή σε συνέδρια

 •     Εισήγηση με θέμα «Τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων» στην ημερίδα «Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων» που διοργάνωσαν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων στις 14 Δεκεμβρίου 1992 στο Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής.
 •     Εισήγηση με θέμα «La place et le rôle d’une cour constitutionnelle dans un état démocratique, le cas de la Grèce sous la constitution de 1975 !86», στο συνέδριο Ευρωπαϊκή Νομική Εβδομάδα «Νομικές και Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία», που διοργάνωσε η Commission européenne pour la démocratie et le droit του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Τίρανα στις 4 έως 8 Oκτωβρίου 1993.
 •     Παρέμβαση στην ημερίδα με θέμα «Μεταξύ ακτιβισμού και αυτοσυγκράτησης: Ο πολιτικός ρόλος των δικαστών στη Δυτική Ευρώπη, 1975-1995», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης στις 14 Φεβρουαρίου 1996, στο Παλαιό Αμφιθέατρο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 •     Παρουσίαση του: βιβλίου του Α. Λοβέρδου, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (1828-1975), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, στις 16 Φεβρουαρίου .2000 στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.
 •     Εισήγηση με θέμα «Η αναθεώρηση των διατάξεων για τα πολιτικά δικαιώματα και για τα δικαιώματα συλλογικής δράσης: η περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και, γενικότερα, του δημοσίου τομέα» στο συνέδριο για «Το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001» που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στις 14 και 15 Ιουνίου 2001 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών.
 •     Eισήγηση με θέμα «Κόμματα και βουλευτές, δυνατότητες αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή» στην ημερίδα για «Το λειτούργημα του βουλευτή: θεμέλιο της αναβάθμισης του πολιτικού μας συστήματος» που διοργάνωσε το Κέντρο Νέας Πολιτικής Παύλος Μπακογιάννης (ΚΕΝΕΠ) στις 13 Μαρτίου 2001 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα II του Παντείου Πανεπιστημίου
 •     Εισήγηση με θέμα η «Κοινοτικοποίηση του Συνταγματικού Δικαίου» σε ημερίδα για τα 75 χρόνια του Παντείου Πανεπιστημίου που διοργάνωσε το Γενικό Τμήμα Δικαίου
 •     Εισήγηση με θέμα «΄Ελεγχος της συνταγματικότητας στο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος;» στο Διεθνές Συνέδριο «Η Συνταγματική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη σήμερα», που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2004 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ.
 •     Εισήγηση με θέμα «Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης» σε επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο για τις «Εξελίξεις των Εργασιακών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που διοργάνωσε ο Ο.ΜΕ.Δ στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2005 στο Καβούρι.
 •     Εισήγηση με θέμα « Η έννοια της ¨συνταγματικότητας¨ στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη» στη επιστημονική διημερίδα «Δίκαιο και ευρωπαϊκή ενοποίηση» που διοργάνωσε το Γενικό Τμήμα Δικαίου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2005 στο Πάντειο, αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ.
 •     Εισήγηση με θέμα «Ένα τρίπτυχο για τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ», στην ημερίδα «Διαφάνεια και Αυτοδιοίκηση, Διαδικασίες ελέγχου και αποτελεσματικότητα» που διοργάνωσαν η ΚΕΔΚΕ, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη στις 14 Δεκεμβρίου 2006 στο Athens Plaza. (δημοσιευμένη στο www.ita.org.gr >Μελέτες ΙΤΑ>Μελέτες> Διοικητική Μεταρρύθμιση> Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ >Δελτίο Τύπου>14.12.2006).
 •     Εισήγηση με θέμα «Η Συνθήκη της Λισσαβώνας και η εθνική συνταγματική τάξη, Η εμβάθυνση ενός συνταγματικού δεσμού» στο ΙΕ’ Επιστημονικό Συμπόσιο «Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εντός της ελληνικής έννομης τάξης» που διοργάνωσαν ο Τομέας Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010.
 •     Παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Θ. Τσάτσου, Πολιτεία, εκδ. Γαβριηλίδης, 2010 στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στις 25 Ιανουαρίου 2011 στην Στοά του Βιβλίου.
 •     Εισήγηση με θέμα «Οι ¨μεταμορφώσεις¨ του Συντάγματος και το status mixtus» στο συνέδριο «Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία», αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη θ. Τσάτσου, που διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2011, στο Μέγαρο Καρατζά (δημοσιεύτηκε στο www.constitutionalism.gr >Μελέτες στις 6.4.2011 http://www.constitutionalism.gr/ html/ent/982/ent.1982.asp)
 •     Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Συνεδρίου «Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου» που διοργάνωσαν το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΤΕΙ Καλαμάτας και το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου στις 4 έως 6 Νοεμβρίου 2011 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο ΑΤΕΙ Καλαμάτας.
 •     Εισήγηση με θέμα «Η συμβολή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό» στο σεμινάριο Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 13 Ιούνιου 2012.
 •     Παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Καλτσώνη, Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση, εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2012, στις 21 Νοεμβρίου 2012, στο Βιβλιοκαφέ Έναστρον.
 •     Εισήγηση με θέμα «Η Ευρώπη Ιανός», στο Σεμινάριο Συνταγματικών θεσμών στη μνήμη του καθηγητή Γιώργου Παπαδημητρίου, με τίτλο «Η δημοσιονομική κρίση ως καταλύτης προώθησης ή αναστολής της ευρωπαϊκής ενοποίησης;», που διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 7 Φεβρουαρίου 2013

Δημοσιεύματα στον τύπο

 •     Πότε είναι αναγκαστική η αναπλήρωση του πρωθυπουργού, εφ. Έθνος της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 1988, άρθρο σε συνεργασία με Α.Λοβέρδο. Π. Φουντεδάκη. Α.Πασσά.
 •     Όταν οι συνταγματολόγοι διαφωνούν, συνέντευξη — έρευνα‚ εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 23 Οκτωβρίου 1988.
 •     Η σιωπή των δικαστών, στήλη «Τρίτη Άποψη», Τα Νέα, 22 Νοεμβρίου 1993.
 •     Το εκλογικό σύστημα: πολιτικές και νομικές απόψεις, Το ασθενές (;) συνταγματικό επιχείρημα στη συζήτηση για τη τροποποίηση του εκλογικού νόμου, περιοδικό ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ, νο ΧΧΥΠΙ, 4 Ιουνίου 1997, σελ.8- 10.
 •     Συμμετοχική ναι, αλλά πρώτα δημοκρατία, Ο Γιώργος Παπανδρέου, το Σύνταγμα και οι κίνδυνοι από την «επανάστασή του», Καθημερινή, Κυριακή 8.Φεβρουαρίου 2004.
 •     Το μυστικό της ανατροπής του μπόνους,, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής. 23. Μαρτίου 2008.
 •     Περί τίνος πρόκειται, Ελεύθερος Τύπος, 27 Μαρτίου.2008.
 •     Τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας, Το Βήμα της Κυριακής, 24 Ιανουαρίου 2011
 •     Παρουσίαση της Πολιτείας του Δ.Τσάτσου, Το Βήμα της Κυριακής, 23. Φεβρουαρίου .2011 , στήλη «Ο επίμονος αναγνώστης», Βήμα βιβλία.
 •     Η Ευρώπη Ιανός και το δίκαιο της ανάγκης, Το Βήμα της Κυριακής, 24 Μαρτίου 2013, έκτακτη έκδοση, σελ. 14-34