Κύριο περιεχόμενο

 

Βιογραφικό

Αργύρης Πασσάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Κρατικής Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) και ειδικεύθηκε στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Licence spéciale en politique européenne) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είναι Διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών (ΚΑΔΗΠ-Θ) και επιμελητής της σειράς «Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί» στον εκδοτικό οίκο Παπαζήση. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι τακτικός συνεργάτης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Στο παρελθόν εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1980-1984 και 1994-1996) και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (1996-2001). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Θεσμοί, οργάνωση και λειτουργία, λήψη των αποφάσεων και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), της Δημόσιας Πολιτικής και της Δημόσιας Διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό/ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προπτυχιακό μάθημα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) 
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεωρίες, Θεσμοί και Πολιτικές (Προπτυχιακό μάθημα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας) 
 • Δημόσια Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μεταπτυχιακό μάθημα στο ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, κατεύθυνση Δίκαιο και Πολιτική) 
 • Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Μεταπτυχιακό μάθημα στο ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, κατεύθυνση Δίκαιο και Πολιτική) 

Επίβλεψη Διατριβών

 • Ε. Κατακάλου, Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας & Τεχνολογίας: το παράδειγμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.   
 • Σ. Μιγκλής, Μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιδράσεις στο θεσμικό και πολιτικό της ρόλο   
 • Κ. Πατσαβά, Ο υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκός Διοικητικός Χώρος: η περίπτωση των Τελωνείων. 
 • Ε. Πετράκη, Σύγχρονες μορφές και μέθοδοι Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το παράδειγμα των Αυτόνομων Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
 • Σ. Σταμούλης, Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Επιλογή Δημοσιεύσεων

Βιβλία

 •     2013: Τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Τριάντα χρόνια μετά (1981-2011), σειρά Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί, Παπαζήσης, Αθήνα (Επιμέλεια, υπό έκδοση)
 •     2012: Η εθνική δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωσιακή πολιτική διαδικασία, σειρά Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα.
 •     2009: Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Η ελληνική εμπειρία, σειρά Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί, Παπαζήσης, Αθήνα (Επιμέλεια με Θ. Τσέκο).
 •     2005: Δ. Θ Τσάτσος. Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κείμενα για την κρίσιμη δεκαετία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης 1994-2004, Σαβάλλας, Αθήνα (επιμέλεια, πρόλογος, εισαγωγή).
 •     2004: Greece in the European Union, Routledge, London/New York (Επιμέλεια με D. Dimitrakopoulos).
 •     2004: Η επαγγελματική εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία, Μελέτες, 20, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα (με Θ. Τσέκο).
 •     1994: Η Ελληνική Διοίκηση και ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Α. Ν. Σάκκουλας, Σειρά: Διοίκηση και Πολιτεία, Μελέτες, 10, Αθήνα-Κομοτηνή ( με Α. Μακρυδημήτρη)

Επιμέλειες Ειδικών τευχών/Αφιερωμάτων επιστημονικών περιοδικών

 •     2009: Τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 13-14, σελ. 93-161.
 •     2006: Ελλάδα-25 χρόνια ενωσιακού βίου: Θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 3, σελ. 127-230.
 •     1994: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, Ειδικό Τεύχος Αφιέρωμα, 17-18, σελ. 3-216.

Άρθρα & Κεφάλαια Βιβλίων

 •  2013: To ΠΑΣΟΚ και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: μια υπόθεση των ηγεσιών, σε Α. Πασσάς (επιμ.) Τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Τριάντα χρόνια μετά (1981-2011), Παπαζήσης, Αθήνα (υπό έκδοση)
 • 2012: International Organisations and domestic administrative reform, σε B. G. Peters and J. Pierre (επιμ.), Handbook of Public Administration, 2nd edn., Beverly Hills, CA: Sage, σελ. 532-44 (με D. Dimitrakopoulos)
 • 2012: The Cyprus EU Presidency. “Riders on the Storm”, Occasional Paper No 3, Swedish Institute for European Policy Studies (με Evangelia I. Katakalou)
 • 2011: Τα εθνικά Κοινοβούλια στην ενωσιακή πολιτική διαδικασία: από την τυπική αρμοδιότητα στον πολιτικό ρόλο. Η περίπτωση της Βουλής των Ελλήνων, σε Ξ. Κοντιάδης, Φ. Σπυρόπουλος (επιμ.), Το Μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συνταγματικές και Πολιτικές Διαστάσεις, Σιδέρης, Αθήνα, σελ. 253-286.
 • 2010: The Panhellenic Socialist Movement and European Integration: the Primacy of the Leader, σε D. G. Dimitrakopoulos (επιμ.), Social Democracy and European Integration: The Politics of Preference Formation, Routledge Advances in European Politics Series, Routledge, London, New York, σελ. 117-156 (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2009: A Procedural Model for Public Deliberation, σε Tambouris, E., Macintosh, A. (επιμ.) Electronic Participation Proceedings οf Ongoing Research, Trauner Verlag , Shriftenreihe Informatik, Band 31, (με Th. Tsekos).
 • 2009: France and the EU under Sarkozy: between European ambitions and national objectives?, Modern & Contemporary France 17 (4): 451-65. (με D. Dimitrakopoulos και A. Menon).
 • 2009: Η Ελληνική διοίκηση στην Ενωσιακή πολιτική διαδικασία, σε Α. Πασσάς ,Θ. Τσέκος (επιμ.), Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Η Ελληνική εμπειρία, Παπαζήσης, Αθήνα, σελ. 143-197 (με Ε. Πετράκη).
 • 2008: Εθνικά Κοινοβούλια και επιρροή στο ενωσιακό πολιτικό σύστημα: Το παράδειγμα της ελληνικής Βουλής, σε Ν. Μαραβέγιας (επιμ), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών, Θεμέλιο, Αθήνα, σελ. 330-352.
 • 2008: Managing the State: The Challenges of European Union Membership, Moldavian Journal of International Law and International Relations, 4, σελ.34-39.
 • 2007: H Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σε Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης (επιμ.), Η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Θεμέλιο, Αθήνα, σελ. 345-378.
 • 2005: Εισαγωγή: Βουλευτής ‘αγορητής’ ή βουλευτής ‘διαπραγματευτής’, σε Δ. Θ. Τσάτσος, Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κείμενα για την κρίσιμη δεκαετία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης 1994-2004, Σαβάλλας, Αθήνα, σελ. 15-35.
 • 2005: Το Υπουργείο Εξωτερικών στο μεταβαλλόμενο Ενωσιακό θεσμικό και πολιτικό σύστημα, σε Α. Αρβανιτόπουλος, Μ. Κοππά (επιμ), 30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 1974-2004, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ. 356-376.
 • 2005: Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το νέο σχέδιο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, σε Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το νέο σχέδιο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, σελ. 51-59.
 • 2004: Governing without Government, σε D. Dimitrakopoulos (επιμ.), The changing European Commission, Manchester University Press, Manchester, σελ. 153-163 (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2004: The Greek Presidency: In the Shadow of War, Journal of Common Market Studies, Annual Review, 42, σελ. 47-50 (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2004: Greece: An Introduction to Patterns of EU Membership, σε D. Dimitrakopoulos και A. Passas (επιμ.), Greece in the European Union, Routledge, London/New York, σελ. 3-15 (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2004: Conclusion: Europeanisation and the Greek Policy Style. National or Sectoral?, σε D. Dimitrakopoulos και A. Passas (επιμ.), Greece in the European Union, Routledge, London/New York, σελ. 140-147, (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2003: Η Γαλλογερμανική πρωτοβουλία: Ηγετική πρόταση ή μια πρόταση για την ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωσης, σε Κ. Κοτταρίδη και Ν. Γ. Λαζαρίδη (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Δυναμική. Τάσεις και Προοπτικές, Ευρασία, Αθήνα, σελ. 59-75.
 • 2002: The Treaty of Nice, the Presumed End of Incrementalism and the Future of the European Union, σε D. Melissas and I. Pernice (επιμ.), The Treaty of Nice and the IGC of 2004, Nomos, Baden-Baden, σελ. 30-46 (με D. Dimitrakopoulos).
 • 2002: Η ΚΕΠΠΑ ως μέτρο και ως όριο της θεσμικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από την «αποεθνικοποίηση» στην «βρυξελλοποίηση» και την «ομοσπονδιακή ένταση», Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, 1, Φθινώπορο, σελ. 7-39.
 • 2000: Προς μια κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Δ. Τσάτσος, Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, σελ.199-205.
 • 1997: Chapitre VII / Grèce, σε J. Rideau (επιμ.), Les Etats Membres de l’Union Européenne. Adaptation-Mutation-Résistances, L.G.D.J, Paris, σελ. 239-261, (με C. Stephanou).