Κύριο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική

Μαθήματα Α' εξαμήνου
• Η Δυναμική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
• Ευρωπαϊκό Κοινό Δίκαιο (ius communis) – Δημόσιο & Ποινικό
• Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
• Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση Πολιτικής

Μαθήματα Β' εξαμήνου
• Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης & Δικαίου ΕΣΔΑ
• Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ειδικά Θέματα
• Δίκαιο Ανταγωνισμού & Δημοσίων Συμβάσεων
• Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση Πολιτικής

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μαθήματα Α' εξαμήνου
• Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης
• Διεθνής & Περιφερειακή Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
• Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
• Γεωγραφία της Φτώχειας & Υπανάπτυξη

Μαθήματα Β' εξαμήνου
• Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα
• Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων
• Ενεργειακή Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
• Εθνικές & Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Μαθήματα Α' εξαμήνου
• Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
• Διεθνής & Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση
• Ειδικά θέματα Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
• Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση

Μαθήματα Β' εξαμήνου (υποχρεωτικά)
• Αναδυόμενες Οικονομίες & Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον
• Διεθνής Χρηματοοικονομική

Μαθήματα Β' εξαμήνου επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
• Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
• Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής
• Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων
• Δημόσια Διπλωματία
• Ενεργειακή Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα
• Γεωπολιτική & Γεωοικονομία