Το Τμήμα, σταθερά προσηλωμένο στην υπηρέτηση των βασικών αρχών και στόχων του, όπως έχουν περιγραφεί στην Πολιτική Ποιότητας, ενθαρρύνει την αριστεία και την εξωστρέφεια, αποβλέπει στην ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του όπως και στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ειδικά στο πεδίο των πολλαπλών προκλήσεων της εθνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της πολιτικής καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες, όπου παρατίθενται συγκεντρωτικοί δείκτες ερευνητικής αριστείας και εξωστρέφειας, και αποτυπώνεται η δημόσια προσφορά των μελών ΔΕΠ στις ανάγκες της κοινωνίας και της Πολιτείας μας αλλά και της εκπροσώπησης της χώρας μας πέραν των συνόρων της.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ 2020)

Έδρες Jean Monnet

6

Επώνυμες Έδρες (έδρα UNESCO)

1

Έδρες Πανεπιστημίων του Εξωτερικού

3

Επισκέπτες Καθηγητές/ριες και Ερευνητές/ριες

76

Ακαδημαϊκές Βραβεύσεις και Τιμητικές Διακρίσεις

15

Μέλη Διοικητικών και Επιστημονικών Συμβουλίων Διεθνών Οργανισμών και Ακαδημαϊκών Ενώσεων

9

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα (τελευταία 5-ετία)

9

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (καταγραφή 2020)

Υπουργοί

4

Βουλευτές

4

Γενικοί & Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων

5

Διοικητές Δημόσιων Οργανισμών

4

Μέλη Επιτροπών & Σύμβουλοι σε Υπουργεία

41

Πρέσβεις εκ Προσωπικοτήτων

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (καταγραφή 2020)

Ευρωβουλευτές

2

Μέλη σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

3

Εκπρόσωποι σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (καταγραφή 2020)

Mέλη και Εκπρόσωποι σε Διεθνείς Οργανισμούς

6