Ο επαγγελματικός εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών μας και η διασύνδεση του Προγράμματος Σπουδών με την αγορά εργασίας επιτυγχάνονται μέσω των ακόλουθων τριών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου αποτελεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς, επίσης, και για την καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους.

Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προβάλλεται διαρκώς εντονότερη σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των ΑΕΙ παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο. Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου ενθαρρύνει, με την πολυετή δράση της, την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους επιστήμονες και εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με το σύνολο των διαστάσεων της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους στο πεδίο των οικονομικά εφικτών εγχειρημάτων. Το πρόγραμμα της Μονάδος υλοποιείται με ένα πλήθος δράσεων όπως:

  1.  η παροχή μαθημάτων επιχειρηματικότητας,
  2. η διοργάνωση ειδικών διαλέξεων και σεμιναρίων,
  3.  η πραγματοποίηση εκδόσεων,
  4.  η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις, καθώς και
  5. η συνεργασία με συναφείς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.