Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί την ουσιαστική διαδικασία μύησης ενός/μιας νέου/νέας επιστήμονος στην επιστημονική έρευνα. Οι σπουδαστές, των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, οφείλουν να μελετήσουν το θέμα που έχουν επιλέξει σε βάθος, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να κάνουν επαρκή και συνεπή χρήση της μεθοδολογίας την οποία η μελέτη τους απαιτεί (είτε πρόκειται για εμπειρική έρευνα, είτε για θεωρητική, είτε για συνδυασμό τους).

Για την επιτυχή εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής απαιτούνται κριτική και αναλυτική ικανότητα, συστηματικότητα, τήρηση της ερευνητικής δεοντολογίας, συνέπεια στη διεκπεραίωση του εκάστοτε συμφωνούμενου με τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα έργο, επιμονή και αποφασιστικότητα όσον αφορά την περάτωσή της. Η εν λόγω διαδικασία απαιτείται, άλλωστε, να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερολογιακών ετών.

Στο Τμήμα ΔΕΠΣ, οι διδακτορικοί ερευνητές και ερευνήτριες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με Καθηγητές και Καθηγήτριες που βρίσκονται στην ερευνητική πρωτοπορία της χώρας στο πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, οι διδακτορικοί ερευνητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν συνείδηση του μετέχειν στην επιστημονική κοινότητα της ειδικότητάς τους, ελληνική και διεθνή, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως, π.χ., με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και τη δημοσίευση άρθρων και εργασιών τους σε επιστημονικά περιοδικά.

Όσοι αποπερατώνουν επιτυχώς τις διδακτορικές τους σπουδές και αποκτούν τον τίτλο του/της διδάκτορος, έχουν όχι μόνο το αναγκαίο τυπικό προσόν για να επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία αλλά διαθέτουν και τα επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους είναι χρήσιμα κατά τον χειρισμό σύνθετων ζητημάτων τα οποία θα κληθούν να χειριστούν, εάν αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα ή στη διακυβέρνηση, εθνική ή (και) διεθνή.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔAΚΤΟΡΩΝ (σε μορφή MS-Word, doc)

ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΔ