Αντικείμενο & Σκοπός

Τα Τμήματα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συνεργάζονται για την οργάνωση και υλοποίηση του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική». Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη και η μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται του φύλου ώστε εκείνοι/ες που αποκτούν τον μεταπτυχιακό τίτλο να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους αποτελεσματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στην κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και στους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

 • Φύλο, Λόγος, Εξουσία
 • Φύλο και Ζητήματα Επιστημολογίας και Μεθοδολογίας
 • Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το Υποκείμενο και την Εξουσία
 • Φεμινιστική Θεωρία
 • Φύλο, Ανάλυση Λόγου και Αφηγηματική Έρευνα
 • Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις
 • Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ευρώπη: Πολιτισμική Ετερότητα, Φύλο και Πολιτική της Ετερότητας

Β’ Εξάμηνο

 • Υγεία, Σώμα, Φύλο: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις
 • Φύλο και Πολιτισμός
 • Φύλο, Διεθνικότητα,
 • Ιδιότητα του Πολίτη
 • Φύλο και Αγορά Εργασίας
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Φύλο και Ένοπλες Συγκρούσεις
 • Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και Πράξη
 • Η Θεωρία ως Πρακτική: Σχεδιασμός Έρευνα

Χρονική Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε δέκα-οκτώ (18) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Δεν υπάρχουν

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η βαθμολογία του πτυχίου των υποψήφιων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «έξι και μισό» (6,5) και να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2020-2021