Κύριο περιεχόμενο

 

Θεσμικό πλαίσιο (κανονισμοί εκπόνησης διδακτορικών διατριβών για τον τομέα Διεθνών &  Ευρωπαϊκών Θεσμών).

 

 

Ως προς τις διδακτορικές σπουδές που ξεκίνησαν να εκπονούνται πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 60 ν. 4559/2018 το άρθρο 85§5 ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος». 

 

Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 2008 

 

Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 2018 (Φ.Ε.Κ. 1437, τεύχος Β', 26/4/2018)

 

Κατάλογος υπο εκπόνηση  διατριβών.

 

Σχολείο υποψηφίων διδακτόρων.

 

Οδηγίες συγγραφής πτυχιακών, διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών.