Κύριο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Διεθνες Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια Eυρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική

Μαθήματα α’ εξαμήνου υποχρεωτικά

 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου: ζητήματα χρήσης βίας και συλλογικής ασφάλειας
 • Επίλυση διεθνών διαφορών και διεθνής δικαιοσύνη- από τις πολιτικές /διπλωματικές στις νομικές/ δικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών
 • Ειδικά θέματα εξωτερικής πολιτικής Ι
 • Σύγχρονα θέματα διεθνούς δικαίου και διπλωματίας.

Μαθήματα β’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά

 • Δίκαιο και Πολιτικές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Μειονοτήτων / Έδρα Jean Monnet

 • Εξωτερική πολιτική και διεθνές δίκαιο ΙΙ

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγεται 1 μάθημα)

 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

 • Από την πολιτική προστασία στην ανθρωπιστική δράση στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Ελεύθερα επιλογής (επιλέγεται 1 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Το μη επιλεγέν από τα παραπάνω δύο υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα

 • Διεθνής διαπραγμάτευση και περιβαλλοντική διακυβέρνηση

 •  Διεθνές δίκαιο της βιώσιμης ανάπτυξης 

Μαθήματα γ’ εξαμήνου

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


Μαθήματα α’ εξαμήνου υποχρεωτικά

 • Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο του περιβάλλοντος

 • Πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον και την ενέργεια. Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής

 • Δίκαιο της αγοράς της ενέργειας στην ΕΕ

 • Οικονομικά του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Μαθήματα β’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά

 • Δίκαιο, Πολιτική και Διακυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις του δικαίου της ενέργειας

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγεται 1 μάθημα)

 • Διεθνές δίκαιο της βιώσιμης ανάπτυξης

 • Διεθνής διαπραγμάτευση και περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Ελεύθερα επιλογής (επιλέγεται 1 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Το μη επιλεγέν από τα παραπάνω δύο υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα

 • Δίκαιο των ευρωπαϊκών εγκλημάτων. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση (από: Ειδίκευση: Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική)

 • Γεωπολιτική και Οικονομία (από: ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές)

Μάθημα γ’ εξαμήνου

 • Διπλωματική εργασία


Α’ εξάμηνο υποχρεωτικά

 • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση πολιτικής

 • Στοιχεία ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου

 • Βασικές έννοιες και θεσμοί του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου

 • Δικαστική προστασία και αρχή της δίκαιης δίκης στον ευρωπαϊκό χώρο

Β’ εξάμηνο υποχρεωτικά*

 • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση πολιτικής

 • Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων και ποινικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση

 • Δίκαιο των ευρωπαϊκών εγκλημάτων. Ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση

*Σε αντικατάσταση ενός εκ των προσφερόμενων μαθημάτων του εν λόγω εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επιλογής ενός μαθήματος από τις άλλες ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Μάθημα γ’ εξαμήνου

 • Διπλωματική εργασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Μαθήματα Α' εξαμήνου

 • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων

 • Στρατηγική Ανάλυση

 • Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

 • Η Ευρώπη στον Κόσμο

Μαθήματα Β' εξαμήνου

Υποχρεωτικά

 • Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδος: Γεωπολιτική και Ασφάλεια

 • Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική

Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)

 • Γεωπολιτική και Γεωοικονομία

 • Ευρω-Ατλαντικές Σχέσεις

 • Κίνα και Παγκοσμιοποίηση

 • Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και Πράξη (Διατμηματικό ΠΜΣ Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική)

 • Σεμινάριο-Παίγνιο Προσομοίωσεων Διπλωματικών Κρίσεων (ΠΜΣ Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές)

 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά Θέματα ΙΙ (ΠΜΣ Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές)

 • Διεθνής και Περιφερειακή Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (ΠΜΣ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος).