Κριτήρια αξιολόγησης Υποψηφίων φοιτητών για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ μέσω πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού.

 

Για τον 1ο κύκλο σπουδών: οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έξι εξάμηνα σπουδών και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 25 μαθήματα των εξαμήνων αυτών. Απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Για τον 2ο κύκλο σπουδών: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τα δύο εξάμηνα φοίτησης στο πρόγραμμά τους. Απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και άλλες ειδικές γνώσεις ή γλωσσομάθεια.

Για τον 3ο κύκλο σπουδών: οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής και να έχει υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και άλλες ειδικές γνώσεις ή γλωσσομάθεια.