Η Μεταδιδακτορική Έρευνα προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητές/ερευνήτριες που πρόσφατα απέκτησαν το διδακτορικό τους να αναπτύξουν περαιτέρω το ακαδημαϊκό τους προφίλ, συνεχίζοντας την επιστημονική έρευνά τους σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προωθεί την ακαδημαϊκή αριστεία. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο στην εξέλιξη της επιστημονικής σταδιοδρομίας ενός/μιας νέας διδάκτορος, δεδομένου ότι αποτελεί τον «κρίκο» με τον οποίο του/της εξασφαλίζεται η συνέχεια ως προς την παροχή της δυνατότητας διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας σε κατάλληλο προς τούτο περιβάλλον.

Στο Τμήμα ΔΕΠΣ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ερευνήτριες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με Καθηγητές και Καθηγήτριες που βρίσκονται στην ερευνητική πρωτοπορία της χώρας στο πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και αποβλέπουν συνεχώς στην περαιτέρω διεύρυνση της εξωστρέφειας του Τμήματος.

Επίσης, τους παρέχεται η ευκαιρία, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών που θεραπεύονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν τους ερευνητικούς τους προσανατολισμούς, παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια και εκδηλώσεις και ερχόμενοι/ες σε γόνιμη επαφή με το επιστημονικό προσωπικό άλλων Τμημάτων.

Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και Μεταδιδακτορικές Ερευνήτριες έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την υποδομή του Πανεπιστημίου και εμπλέκονται ενεργά στο διδακτικό έργο του Τμήματος προσφέροντας τουλάχιστον ένα σεμινάριο στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.