Αντικείμενο & Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές», με σκοπό να συνδυάσει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών και στρατηγικών θεμάτων, έτσι ώστε οι αποκτώντες τον μεταπτυχιακό τίτλο να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε δέκα-οκτώ (18) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Δεν υπάρχουν

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει έγγραφη άδεια από τις υπηρεσίες τους για όλη τη διάρκεια των προβλεπόμενων σπουδών.

Η βαθμολογία του πτυχίου των υποψήφιων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «επτά» (7).

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ., ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2022-23 ΔΣΣΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022

AITHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ