Αντικείμενο & Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής «ΠΜΣ») στο γνωστικό αντικείμενο του Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
  • Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική
  • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές

Σκοπός αυτού του ΠΜΣ είναι να συνδυάσει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεμάτων, έτσι ώστε οι αποκτώντες τον μεταπτυχιακό τίτλο να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Χρονική Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε δέκα-οκτώ (18) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Δεν υπάρχουν

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η βαθμολογία του πτυχίου των υποψήφιων θα πρέπει να είναι «λίαν καλώς».

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” (σε μορφη Ms Word)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2022-23

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022-23

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-23

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2022 (22-6-2022)

 

AITHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ