Αντικείμενο & Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής «ΠΜΣ») στο γνωστικό αντικείμενο του Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
  • Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική
  • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές

Σκοπός αυτού του ΠΜΣ είναι να συνδυάσει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεμάτων, έτσι ώστε οι αποκτώντες τον μεταπτυχιακό τίτλο να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Χρονική Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε δέκα-οκτώ (18) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Δεν υπάρχουν

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η βαθμολογία του πτυχίου των υποψήφιων θα πρέπει να είναι «λίαν καλώς».

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” (σε μορφη Ms Word)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2022-23

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022-23

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-23

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2022 (22-6-2022)

 

AITHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Κατεύθυνση Δεθνές Δίκαιο Διπλωματικές Σπουδές

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΔΙΚΑΊΟΥ: ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΒΊΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΏΝ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ- ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΈΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΔΙΚΑΊΟΥ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑΣ

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΉΤΩΝ (ΈΔΡΑ JEAN MONNET

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ IΙ

Επιλογής

ΔΙΕΘΝΈΣ ΠΟΙΝΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

 

 

Κατεύθυνση Δικαιο και πολιτικη για το περιβαλλον και την ενεργεια

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ. ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΊΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επιλέγεται έως ένα μάθημα)

ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΕΓΚΛΗΜΆΤΩΝ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΊΑ (ΠΜΣ ΔΣΣΣ)