Αντικείμενο & Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας», του οποίου και αναλαμβάνει την οργάνωση, λειτουργία και διοικητική στήριξη.

Σκοπός του ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» είναι να παράσχει στους σπουδαστές της ΣΕΘΑ τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε δέκα-οκτώ (18) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων αξιωματικοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι της Σ.ΕΘ.Α. και κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ Π.Μ.Σ. Δ.Ε.Π.Σ. Σ.Ε.Θ.Α.