Διοργανώνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου σε επιλεγμένους φορείς (Διεθνείς Οργανισμούς, Υπουργεία, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Η έκθεση των τελειοφοίτων στους χώρους εργασίας ενισχύει την προσαρμοστικότητα των ασκουμένων, την αντίληψή τους και τις ικανότητές τους να λαμβάνουν αποφάσεις.

Στο Τμήμα, η Γραμματεία παραλαμβάνει τις αιτήσεις των φοιτητών (4ου έτους σπουδών καθώς και επί πτυχίω), ενώ η τμηματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει επικοινωνία με τους φορείς και φροντίζει σε συνεργασία με τους καθηγητές-επόπτες για την άρτια λειτουργία του προγράμματος. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι αμειβόμενη και η διάρκειά της είναι τρίμηνη για κάθε συμμετέχοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://praktiki.panteion.gr/